Zadania Dyrektora Parku Krajobrazowego:

 1.  ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
 2. organizacha działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
 3. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 4. składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Zadania Służby Parku Krajobrazowego:

 1. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochrone tworów i składników przyrody nieożywionej,
 2. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewntętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego,
 3. gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,
 4. realizacja zadań zwiazanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego,
 5. informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajduja się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,
 6. prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego,
 7. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochrona parku krajobrazowego. 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/543/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XLV/541/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XLV/542/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XIX/232/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 Wyciąg z ustawy.

Uchwała Nr XII/141/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 16/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" 

Rozporządzenie Nr 9/2005 wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry

Rozporządzenie Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"

Rozporządzenie Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała nr 440/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadząca gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych.

Regulamin Organizacyjny jednostki

Statut jednostki

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie regulaminu pracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Podkategorie