Zadania Dyrektora Parku Krajobrazowego:

 1.  ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
 2. organizacha działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
 3. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 4. składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Zadania Służby Parku Krajobrazowego:

 1. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochrone tworów i składników przyrody nieożywionej,
 2. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewntętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego,
 3. gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,
 4. realizacja zadań zwiazanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego,
 5. informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajduja się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,
 6. prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego,
 7. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochrona parku krajobrazowego.