Wykonanie tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej - cześć II

Numer ogłoszenia: 260580 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Poniżej Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznane ofertom w kryterium „cena” i „gwarancja”.

Numer   oferty

Nazwa   (firma) i adres wykonawcy

Warunki zaproponowane w ofertach

1.

OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

Cena ryczałtowa brutto: 475.395,00 PLN

Gwarancja: 5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

AB Marek Andrych

ul. 9 Maja 21/4

74-101 Gryfino

Cena ryczałtowa brutto: 573.421,65 PLN

Gwarancja: 5 lat

Liczba punktów przyznanych Wykonawcom:

 1.    OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna
Kryterium Cena: 70 punktów
Kryterium Gwarancja: 30 punkty
Łącznie: 100 punktów

2.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych, ul. 9 Maja 21/4; 74-101 Gryfino
Kryterium Cena: 58,03 punktów
Kryterium Gwarancja: 30 punktów
Łącznie: 88,03 punktów

 

Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”