Wykonanie tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej - cześć II

Numer ogłoszenia: 260580 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Poniżej Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznane ofertom w kryterium „cena” i „gwarancja”.

Numer   oferty

Nazwa   (firma) i adres wykonawcy

Warunki zaproponowane w ofertach

1.

OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

Cena ryczałtowa brutto: 475.395,00 PLN

Gwarancja: 5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

AB Marek Andrych

ul. 9 Maja 21/4

74-101 Gryfino

Cena ryczałtowa brutto: 573.421,65 PLN

Gwarancja: 5 lat

Liczba punktów przyznanych Wykonawcom:

 1.    OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna
Kryterium Cena: 70 punktów
Kryterium Gwarancja: 30 punkty
Łącznie: 100 punktów

2.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych, ul. 9 Maja 21/4; 74-101 Gryfino
Kryterium Cena: 58,03 punktów
Kryterium Gwarancja: 30 punktów
Łącznie: 88,03 punktów

 

Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” 


Szczecin, dnia 22 lipca 2015r.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej”

1)        Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak,
ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do wyjaśnienia kwestii wysokości ceny złożył szczegółowy kosztorys z którego wynika, że cena uwzględnia wszystkie elementy zamówienia, ponadto Wykonawca przywołał specyfikę swojego działania i korzystne warunki funkcjonowania, dzięki którym zaproponowana cena jest obliczona prawidłowo. Poniżej Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium „cena” i „gwarancja”.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Warunki zaproponowane w ofertach

Ilość punktów

1.

OGRÓD Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

Cena brutto: 456.391,50 PLN

70

Gwarancja: 8 lat

20

Razem: 90 punktów

2.

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych

Andrzej Dykowski

ul. Jemiołowa 14

71-773 Szczecin

Cena brutto: 648.888,00 PLN

49,23

Gwarancja: 10 lat

30

Razem: 79,23 punktów

3.

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI

Adam Jeremi Rusiecki

ul. Szczawiowa 69A

70-010 Szczecin

Cena brutto: 791.001,12 PLN

40,39

Gwarancja: 5 lat

5

Razem: 45,39 punktów

 Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00

 Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013"

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin

Województwo:  zachodniopomorskie
Powiat:  m. Szczecin
Gmina:  m. Szczecin
Poczta:  Szczecin
telefon: 

451 167 450

Adres skrzynki ePUAP  

 /ZPKWZ/SkrytkaESP

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony:  zpkwz.pl