Szczecin, dnia 22 lipca 2015r.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej”

1)        Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak,
ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do wyjaśnienia kwestii wysokości ceny złożył szczegółowy kosztorys z którego wynika, że cena uwzględnia wszystkie elementy zamówienia, ponadto Wykonawca przywołał specyfikę swojego działania i korzystne warunki funkcjonowania, dzięki którym zaproponowana cena jest obliczona prawidłowo. Poniżej Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium „cena” i „gwarancja”.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Warunki zaproponowane w ofertach

Ilość punktów

1.

OGRÓD Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

Cena brutto: 456.391,50 PLN

70

Gwarancja: 8 lat

20

Razem: 90 punktów

2.

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych

Andrzej Dykowski

ul. Jemiołowa 14

71-773 Szczecin

Cena brutto: 648.888,00 PLN

49,23

Gwarancja: 10 lat

30

Razem: 79,23 punktów

3.

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI

Adam Jeremi Rusiecki

ul. Szczawiowa 69A

70-010 Szczecin

Cena brutto: 791.001,12 PLN

40,39

Gwarancja: 5 lat

5

Razem: 45,39 punktów

 Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00

 Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I. – nr decyzji UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013"