Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, tj. 913 630 złotych prowadzonego w trybie podstawowym, na usługę pn.: „Dostawa 10 zestawów fotopułapek wraz z usługą montażu i demontażu a dalej usługa przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego posadowionych 100 szt. platform lęgowych dla ptaków drapieżnych z uwzględnieniem danych z dostarczonych i zamontowanych fotopułapek”

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/594465

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.