NOWY (07.2020r.) - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych

Opracowanie  projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach  projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17-00 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

SP.7530.1.2017.KD

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: Opracowanie  projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych. w ramach  projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17-00 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

Ogłoszenie w Dz. U. UE: 2020/S 137-337252

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/363832