Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych

Opracowanie  projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach  projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17-00 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego - 20.02.2020 r.

SP.7530.1.2017.KD

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: Opracowanie  projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych. w ramach  projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17-00 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego - 20.02.2020 r.

Ogłoszenie w Dz. U. UE: 2020/S 036-085312

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/315631