Zapytanie ofertowe - artykuły prasowe

Zapytanie ofertowe - artykuły prasowe

Zał. 1 - Formularz ofertowy

Zał. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pytania i odpowiedzi

Nie wybrano oferty z uwagi na wartości złożonych ofert, które znacznie przekroczyły kwotę, jaką zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 33 600,00 zł brutto.