Status prawny

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadząca gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych.

Regulamin Organizacyjny jednostki

Statut jednostki