Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dla starszego specjalisty

Starszy specjalista do spraw ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa i adres jednostki:
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych;
3. korzystanie z pełni praw publicznych;
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
5. nieposzlakowana opinia;
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. wykształcenie wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja;
8. minimum 2 lata pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w  Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska.

 

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
2. znajomość zakresu działania Zespołu Parków Krajobrazowych;
3. znajomość wartości przyrodniczych i uwarunkowań dla rozwoju edukacji, turystyki i  rekreacji w obszarach parków krajobrazowych,
4.znajomość funduszy pozabudżetowych umożliwiających finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji a w szczególności programu Interreg;
5.doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów ze źródeł pozabudżetowych;
6. umiejętność przygotowywania prezentacji, przeprowadzania zajęć w formie wykładowej i   zajęć terenowych oraz pracy z grupą;
7. umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji;
8. znajomość struktur ochrony przyrody po stronie niemieckiej;

9. umiejętność kreowania wizerunku jednostki w tym w kontaktach z mediami.

10.znajomość  2 języków (angielski, niemiecki) na poziomie komunikatywnym, potwierdzonych egzaminem państwowym;
11. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
12. biegła znajomość programów: pakiet biurowy Ms Office;
13. prawo jazdy kat. B,
14. komunikatywność, otwartość, kreatywność;
15. umiejętność pracy w zespole;
16. dokładność i precyzyjność w wykonywaniu obowiązków;

 

Zakres wykonywanych zadań:
1. przygotowywanie pism zgodnie ze wskazaniami;
2. merytoryczne rozpatrywanie powierzonych spraw z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji;
3. popularyzowanie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i  kulturowych na obszarach parków krajobrazowych,
4. kreowanie i prowadzenie działań w zakresie edukacji, turystyki i rekreacji na obszarach parków krajobrazowych,
5. koordynowanie działań z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska w obszarach parków krajobrazowych,
6. współpraca z innymi jednostkami: naukowymi, samorządowymi, RDOŚ, Urzędem Wojewódzkim, administracją Lasów Państwach, RZGW, ZZMiUW, organizacjami pozarządowymi i innymi;
7. planowanie i organizacja spotkań, szkoleń, konferencji;
8. współpraca przy rozpoznawaniu rynku pod kątem ofert na realizację określonego zadania;
9. wyszukiwanie funduszy pozabudżetowych umożliwiających finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska;
10. przygotowywanie wniosków na dofinansowanie realizowanych przez jednostkę zadań i  nadzór nad ich realizacją;
11. prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych z funduszy pozabudżetowych;
12. praca biurowa z wyjazdami delegacyjnymi na spotkania i lustracje terenowe.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie sztuczne i naturalne, obciążenie wzroku. Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie jednostki. Konieczność wyjazdów terenowych na spotkania i lustracje, przygotowywania wystąpień, prezentacji, prowadzenia spotkań. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i życiorys;
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w  sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn. zm.);
3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
9. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.02 2015 r. osobiście do godziny 15.30 lub drogą pocztową (wiążąca jest data stempla pocztowego), ze wskazaniem stanowiska oraz nazwy jednostki organizacyjnej, której oferta dotyczy.


Miejsce składania ofert:
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin

Informacje dodatkowe:

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 48 17 120 .

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie